Reserveer je plek voor de najaars zwerftocht door Berlijn. Nu vroegboekkorting!

Massa-immigratie is gepland en gewenst

Oude plannen van de VN en EU zien 'vervangingsmigratie' als noodzakelijk

Laatst bijgewerkt:

In de hele Westerse wereld ervaart men een grote toestroom van immigranten. In de VS overschrijden dagelijks vele tienduizenden uit Latijns-Amerika, maar ook uit talrijke andere landen, zonder noemenswaardige belemmeringen de Mexicaans-Amerikaanse grens. Bussen staan klaar om ze naar de grote steden te vervoeren. Inmiddels is het Italiaanse eilandje Lampadussa een crisisgebied. Duizenden immigranten opeengepakt op een klein eiland met een handvol ordehandhavers. De wens van veel burgers om de stroom te stoppen of minimaliseren zal door overheden niet worden gehoord: de massa-immigratie is lang geleden gepland en wordt noodzakelijk geacht.

Foto: Pixabay

Massa-immigratie: probleem of noodzaak

Dit artikel gaat over immigranten en immigratie, niet over vluchtelingen, zij die (tijdelijk) een veilig onderkomen nodig hebben omdat hun land in oorlog is of zij persoonlijk om politieke redenen worden vervolgd.

Steeds meer Europese steden zien de gevolgen van grootschalige toelating van immigranten uit landen die cultureel ver af staan van de leefgewoonten in Europese landen. Het leidt regelmatig tot incidenten waarbij grote groepen immigranten slaags raken met elkaar, met andere immigratie-nationaliteiten of met de autoriteiten. Vooral in de kleinere dorpsgemeenschappen veroorzaakt een dergelijke geweldsexplosie angst en afschuw.

In de VS is het niet anders, zij het dat het land historisch gezien een immigratieland is, hetgeen niet gezegd kan worden van de Europese landen. Toch loopt de massa-immigratie de Amerikanen over de schoenen. In New York worden inmiddels hotels ingezet om de toestroom onderdak te kunnen bieden. Velen zitten in tentenkampen. De winters zijn koud in New York en andere steden in de noordelijke staten van de VS.

Zelfs ‘X’-baas Elon Musk heeft zich als burgerjournalist opgeworpen om bij de Mexicaanse grens zelf poolshoogte te nemen en daarvan verslag te doen.

Immigratie in de VS
“Ik ben al 25 jaar politieagent in een klein stadje in het noordwesten van Ohio. We wonen op het platteland en zijn omringd door veel landbouwgrond. We zien veel arbeidsmigranten. Maar de laatste tijd zien we een grote toename van illegale immigranten. Zo veel zelfs, dat ik een telefoontje kreeg van een eigenaar van een woonwagenkamp. Het trailerpark is eigendom van een managementbedrijf uit Florida. De manager in Florida meldde dat ze denken dat er mogelijk sprake is van mensenhandel in illegale immigranten op twee van hun percelen. De managers van het park meldden dat er meerdere keren per week een busje naar twee percelen rijdt om immigranten af te zetten of op te halen. Het voertuig brengt ze vaak naar een ander adres om te eten.”
Bron: NoAgenda

Immigratie leidt tot snelle groei aantal inwoners Nederland

In 2022 immigreerden 401.351 personen naar Nederland. Dat waren er 148.823 meer dan in 2021. Daarnaast emigreerden 173.469 personen uit Nederland, 28.139 meer dan een jaar eerder.
Dit schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek op haar website.

Volgens hetzelfde CBS zijn de meesten die naar Nederland komen immigranten, zij die dus om andere redenen naar Nederland komen dan wegens vlucht voor vormen van geweld of vervolging. Terwijl het inwonertal snel groeit, neemt tegelijkertijd het aantal in Nederland geboren personen al 20 jaar af.

Bron: CBS

Terwijl de autochtone bevolking al twee decennia afneemt, groeit de bevolking in ons land toch pijlsnel. De intake door de IND loopt vast, de AZC’s zitten overvol zodat de immigranten vooruitlopend op hun procedure met een dagkaartje NS op straat worden gezet.
Via de onlangs opgepoetste oorlogswet ‘Wet verplaatsing bevolking’ kunnen eigenaren van leegstaand vastgoed gedwongen worden hun pand beschikbaar te stellen aan immigranten. Maar het ontruimen van gebruikte gebouwen wordt ook al gemeld. Hoteleigenaren krijgen forse bedragen om hun hotel in te zetten voor opvang van immigranten. In het uiterste geval kan de overheid, in dit geval de burgemeester, een particulier dwingen een immigrant (of vluchteling) in huis te nemen en hem of haar te verzorgen.

VN pleitte al in 2000 voor ‘vervangingsmigratie’

De roep om een rem te zetten op deze omvangrijke en chaotische vorm van immigratie of minimaal te beperken, wordt luider. Niet alleen in Nederland, maar in vele Europese landen en zelfs in de Verenigde Staten waar men toch wel wat immigratie gewend is.

De politiek regeert begripvol en belooft ‘nu eindelijk’ in Brussel voor inperking te pleiten. Maar dan blijft het stil. Er gebeurt niets. Beloften voorafgaand aan verkiezingen blijken loos. In Duitsland scoort de ‘rechtspopulistische’ Alternative für Deutschland (AfD) hoog in de peilingen. Bij verkiezingen nu zouden zij ruim 20% van de stemmen trekken, tot paniek bij de reguliere partijen.

Italië boos over Duitse steun voor ’bootvluchtelingen’-ngo’s
Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera schrijft Meloni in de brief dat zij verbaasd is over de steun van de Duitse regering aan de ngo’s, zonder dit van tevoren met de Italiaanse regering te overleggen. Meloni vraagt Scholz of hij de migranten uit Afrika niet in Duitsland zelf kan opnemen. De Italiaanse premier stelt dat er een risico bestaat dat de ngo’s de Afrikaanse migranten juist aanmoedigen om naar Europa te komen, terwijl de grote stroom migranten onbeheersbaar is geworden. Met de grote aantallen die vertrekken, wordt bovendien het risico groter dat er tragedies in zee ontstaan omdat er boten met migranten zinken. Meloni heeft Scholz geschreven dat ze tijdens de Europese Raad begin oktober in Granada met hem over deze kwestie wil spreken.
Bron: NoAgenda

Het zal critici teleurstellen, maar de massa-immigratie is gewenst en volgens VN en EU noodzakelijk. Dat is te lezen in nota’s van de VN (2000) en EU (2009).

In het VN-rapport getiteld ‘Vervangingsmigratie’ staat als inleiding:
“Europa bestaat vandaag (2000, red.) uit 47 landen en gebieden. De gecombineerde bevolking van deze 47 landen bedroeg 728 miljoen in 1995. Het totale vruchtbaarheidscijfer in Europa schommelde in de jaren 1950 en begin jaren 1960 op een niveau van iets minder dan 2,6 geboortes per vrouw, maar ging daarna gestaag omlaag, waardoor het in 1990-1995 was gedaald tot 1,57 geboortes per vrouw. De levensverwachting bij de geboorte vertoonde tot voor kort een ongelijkmatige groei, van 66,2 jaar in 1950-1955 tot 73,0 jaar in 1985-1995. Vervolgens daalde de levensverwachting tot 72,6 jaar in 1990-1995 – een trend die de sterke verslechtering van de sterftecijfers in Oost-Europa weerspiegelt, met name in Rusland en Oekraïne. Het aandeel van de bevolking dat 65 jaar of ouder is, is gestegen van 8,2% in 1950 tot 13,9% in 1995. De potentiële ondersteuningsratio is gedaald van 8,0 in 1950 tot 4,8 in 1995.”

Het gaat in het rapport dus om een combinatie van bevolkingskrimp en vergrijzing. Dat betekent dat het ‘potentiële ondersteuningsratio’ daalt, hetgeen betekent het aantal mensen tussen 15 en 64 jaar ten opzichte van één oudere persoon van 65 jaar of ouder. Deze ratio beschrijft de belasting van de werkende bevolking (werkloosheid en kinderen worden niet meegenomen in deze meting) door de niet-werkende oudere bevolking.

Hiertoe formuleerde de VN in 2000 vijf scenario’s waarbij afhankelijk van de gewenste bevolkingsomvang en de ‘potentiële ondersteuningsratio’ er in Europa nul tot 1,4 miljard immigranten tot 2050 nodig zijn. De laatste variant zou een immigratie van 25 miljoen immigranten per jaar (!) betekenen. Een totaal absurd en onserieus scenario.

Zonder immigratie zou volgens de VN de pensioenleeftijd naar 75 jaar moeten stijgen om de ‘potentiële ondersteuningsratio’ niet verder te laten dalen.

Op diverse websites, waaronder Wikipedia, wordt de ‘vervangingsmigratie’ als ‘complottheorie’ van extreemrechtse groeperingen bestempeld. Die groepen zouden volgens Wikipedia beweren dat: “de blanke Europese bevolking in het algemeen demografisch en cultureel wordt vervangen door niet-blanke mensen, vooral uit landen met een moslimmeerderheid.” En toch is dat precies wat nu al meer dan 20 jaar, in wisselende intensiteit, gaande is.

Ook de EU ziet noodzaak voor 60 miljoen immigranten

In 2009 nam het Europees parlement rapport over een resolutie aan waarin zij pleit voor immigratie als antwoord op de verwachte krimp in de Unie. Daarbij erkent zij dat slecht georganiseerde immigratie, feitelijk de huidige situatie, “de sociale cohesie van de ontvangende landen kan verstoren, maar ook nadelig is voor de landen van vertrek en de immigranten zelf.”
Dat laatste is zeker juist, omdat Europa de jonge voor arbeid en opleiding beschikbare bevolking wegtrekt daar waar ze nodig zijn voor de economie van de landen van vertrek. De Unie denkt daarmee aan haar eigen economie, maar laat de toch al talmende Afrikaanse economieën doodbloeden. En toch krijgen velen nog een warm gevoel bij gedachten een vorm van hulp te bieden met de opvang.

Het parlement erkent ook dat vooruitgang op het gebied van reguliere migratie hand in hand moet gaan met “doeltreffende maatregelen ter bestrijding van illegale immigratie, waarbij er met name aan wordt herinnerd dat dergelijke immigratie het bestaan van criminele mensenhandelbendes in de hand werkt.”

Volgens Eurostat zal de vergrijzing van de bevolking in de EU op middellange termijn een realiteit worden, waarbij de beroepsbevolking tegen 2060 mogelijk met bijna 50 miljoen mensen zal afnemen. “Immigratie kan een belangrijke stimulans zijn om te zorgen voor goede economische prestaties in de EU.” Waaruit blijkt dat de EU het eigen belang met immigratie denkt te dienen.

Ook zegt de nota: “roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60 miljoen migrerende werknemers nodig zullen zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken”.

Coudenhoven-Kalergi

Coudenhoven-Kalergi was een Oosterrijks-Japanse schrijver. Hij staat bekend als verschaffer van ideeën voor een verenigd Europa. In 1923 schreef hij daarover zijn boek ‘Praktischer Idealismus’. Zijn bespiegelingen op een verenigd Europa volgenden kort op de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog en hij hoopte dat nieuwe oorlogen in Europa door vereniging voorkomen konden worden. De NAZI’s verboden echter zijn plannen voor een Paneuropese Unie.

Dat Kalergi pleitbezorger was van de ‘omvolking’ van Europa, door de volkeren met volkeren van buiten Europa te mengen, stamt van onderstaand citaat:
“De toekomstige mens zal van gemengd ras zijn. Hedendaagse rassen en klassen zullen geleidelijk verdwijnen als gevolg van ruimte, tijd en het verdwijnen van vooroordelen. Het Euraziatische-negro ras van de toekomst, dat zal lijken op de oude Egyptenaren, vervangt de verscheidenheid van volkeren met een verscheidenheid aan individuen.”

Hier spreekt Kalergi een verwachting uit, geen streven. Neemt niet weg dat zijn boek anderen wellicht heeft geïnspireerd om in Europa ook etnisch meer één te maken. Wie het boek wil bestuderen en het citaat in de hele context wil zien, kan dit hier doen.

De realiteit laat echter zien dat Europa snel van etniciteit verandert. De te snelle en chaotische immigratie van de afgelopen jaren en momenten, leidt tot spanningen in de samenleving en een overbelasting van de beschikbare faciliteiten in een ontvangend land.

Den Haag noch Brussel zal de immigratie een halt toeroepen

Met bovenstaande nota’s in het achterhoofd is duidelijk dat de politiek in Den Haag noch in Brussel van zins is de immigratie te ontmoedigen. Ondanks alle lippendienst die zij vooral in de aanloop tot verkiezingen bewijst aan de beperking van de immigratie-instroom.

Voor de meeste scenario’s is de huidige instroom zelfs nog te laag.

Echter inmiddels groeit de chaos en de frustraties onder de bevolking en de immigranten zelf. De eersten zien steeds meer geweldsincidenten, maar ook de vergoedingen aan immigranten en hun voorrang na verkrijging van een status bij het toewijzen van een woning, is reden voor veel boosheid.

Zoals de EU-nota terecht stelt dat slecht georganiseerde immigratie, feitelijk de huidige situatie, “de sociale cohesie van de ontvangende landen kan verstoren, maar ook nadelig is voor de landen van vertrek en de immigranten zelf.”
De huidige mede door overheden, NGO’s en mensensmokkelaars mogelijk gemaakte massale toestroom, kan zo niet doorgaan. Een pleidooi hiervoor heeft niets van doen met vreemdelingenhaat of radicalisme.

Immigratie zonder perspectief op werk, inkomen en een zelfstandige verkregen woning, is zinloos. Het ontvangende land heeft er geen profijt gaan en de immigrant loopt vast in ondersteuningsmaatregelen en de bijbehorende bureaucratie. Zo kan immigratie niet bedoeld zijn. Werkloze immigranten zullen ook niets veranderen aan de ‘potentiële ondersteuningsratio’. Sterker, die loopt nog harder achteruit. Nog meer mensen, de huidige ingezetenen, zullen moeten opdraaien voor de niet-actieve immigranten. Dat is sociaal, maatschappelijk en economisch niet houdbaar.

Het is een recept voor vreemdelingenhaat, extremisme en maatschappelijk onrust. Ongeacht politieke kleur, zou elke partij dit moeten willen vermijden.

image_printDownload PDF en print