Advocatenblad: “De senaat doet er goed aan het wetsvoorstel Wpg resoluut af te wijzen”

De Wet publieke gezondheidszorg wordt aangepast. De meermaals verlengde Corona-noodwetten die maatschappij ontwrichtende lockdowns, mondkappen en avondklok legitimeerden, worden nu in een permanente ‘pandemiewet’ omgezet. Een gruwelwet die deze week voorligt aan de Eerste Kamer. Advocaat Cornelis Wisse wil dat deze wet geheel niet wordt aangenomen.

Foto: Pixabay.

Terugkeer van de noodwetten

Het wetsvoorstel belichaamt voor het grootste deel een terugkeer van de Tijdelijk wet, zij het nu veralgemeniseerd voor toekomstige pandemieën. De ambitie lijkt daarmee niet veel hoger te reiken dan het motto: beter iets dan niets“, schrijft advocaat Cornelis Wisse in het Advocatenblad.

Wisse vreest een herhaling indien zich weer een (vermeende) ‘pandemie’ voordoet.
Verwacht mag worden dat bij aankondiging van een volgende pandemie deze wederom gepaard zal gaan met een indringende campagne tegen fake news en desinformatie. Dat zal ertoe leiden dat de kwaliteitsmedia, waar de bevolking voor haar informatiebehoefte naar zal worden verwezen, evenals bij aanvang van de coronacrisis gebeurde, gedurende langere tijd vrijwel alleen het officiële standpunt van de Staat zullen weergeven en de ruimte voor kritiek als vanouds miniem zal zijn.”

De media dicteren de perceptie

De Coronaperiode heeft laten zien dat niemand immuun is voor de 24/7 mediale angstcampagnes, de eenzijdige berichtgeving en de hetze tegen andere meningen.
Wisse: “Verwacht mag worden dat de Staat voor de onderbouwing van zijn beleid voornamelijk zal verwijzen naar de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT). In de rechtspraak zal bij het aanvragen van een voorlopige voorziening tegen de maatregelen de stelregel zijn dat de Staat mocht vertrouwen op deze adviezen, tenzij deze evident onrechtmatig zijn. Gedurende de coronacrisis kwam dat erop neer dat de adviezen van het OMT door de rechterlijke macht in de regel reeds bij voorbaat geacht werden te voldoen aan de inperkingsvoorwaarden van grondrechten. “

Van de rechtspraak heeft de in zijn (grond-) rechten aangetaste burger weinig te verwachten. Behalve een kortstondige ‘overwinning’ door een rechterlijke uitspraak tegen de avondklok, gaven de rechters de staat altijd gelijk. De overheid heeft laten zien er niet voor terug te schrikken om ‘afwijkende’ rechters tot de orde te roepen.

Geen onafhankelijk advisering

Twijfel is er ook aan de objectiviteit van het RIVM. Wisse: “Het gevaar is niet denkbeeldig dat wetenschappelijke instituties die onder een ministerie ressorteren slechts de wetenschappelijke aankleding verzorgen van de gewenste beleidsrichting van de minister. Dit roept onmiddellijk de gerechtvaardigde vraag op of met de coronamaatregelen slechts het belang van de volksgezondheid werd gediend of dat er ook andere belangen in het spel waren.”

De onthullingen van de duizenden interne documenten op grond van de wet openbare overheid (WOO), tonen aan hoe vals de overheid het spel rondom de ‘pandemie’ heeft gespeeld. De overheid heeft naar buiten toe over haar ware bedoelingen gelogen en bedrogen.

Het RIVM heeft in geen enkel geval een solide en verifieerbare wetenschappelijke onderbouwing kunnen leveren voor welke maatregel dan ook. Het bevreemdt dan ook dat niet-geëvalueerde maatregelen nu in een permanente wet worden gegoten.

Ook de beperkte rol van de kamers steekt Wisse. De minister heeft zeer vergaande bevoegdheden in deze nieuwe wet.
Wisse: “Als meest dringende probleem geldt hier wel de vrijheid van de uitvoerende macht om naar eigen wil en goeddunken te besluiten om geen vervaltermijn bij een opgelegde wettelijke collectieve maatregel op te nemen.”

Wisse is duidelijk: wijs deze wet af!

Uit het voorgaande mag afdoende zijn gebleken dat aan het wetsvoorstel, ondanks dat het reeds door de Tweede Kamer is aangenomen, ernstige gebreken kleven. Een noodwet kan maar beter niet enkel volgens het principe: grote stappen, snel thuis worden ingericht of grotendeels als invuloefening worden afgedaan. De Eerste Kamer zou er goed aan doen om het wetsvoorstel reeds hierom resoluut van de hand te wijzen“, aldus Wisse.

Commentaar

Dit wetsvoorstel is een schande voor een normaal functioneren democratie. De zogenaamde Coronamaatregelen hebben veel in de samenleving blijvend kapot gemaakt. De aanstaande kaalslag onder de Nederlandse middenstand die hun Coronasteun niet kunnen terugbetalen zal duidelijk maken hoe vernietigend de regering is geweest, vernietigender dan het virus ooit kon worden. Zeker als werkende medicatie niet door de overheid verboden was geweest.

De basisvraag van de kamerleden zou moeten zijn: waarom pas na eeuwen dat ons land bestaat, een ‘pandemiewet’? Hoe heeft Nederland zonder deze bizarre wet al die eeuwen overleefd?
Wat gaat er de komende jaren anders zijn aan virussen dat een dergelijk grondwetschendende wet het licht zal zien?

Het is zaak dat elke burger die begrijpt hoe ernstig deze wet is, ook nu nog in actie komt.
Lees daarvoor onderstaand artikel over wat u DEZE WEEK nog kunt doen.